top of page
PRIVACY POLICY

(laatst bijgewerkt op 27.06.2018)
geboorteNEST respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ons kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met geboorteNEST worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens geboorteNEST verwerkt en hoe geboorteNEST hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy

 2. Persoonsgegevens in het bezit van geboorteNEST

 3. Verwerking van de persoonsgegevens door geboorteNEST

 4. Delen van de persoonsgegevens door geboorteNEST

 5. Uw rechten

 6. Veiligheidsbeleid van geboorteNEST

 7. Minderjarigen

 8. Contactgegevens
   

1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die geboorteNEST van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, webshop en andere producten en diensten van geboorteNEST, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door geboorteNEST verwerkte persoonsgegevens.

geboorteNEST behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van geboorteNEST terugvinden.
 

2. Persoonsgegevens in het bezit van geboorteNEST
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door geboorteNEST verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan geboorteNEST verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount op nest.geboortelijst.be: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;

 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, webshop, … ;

 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met geboorteNEST, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites en webshop

De website van geboorteNEST verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

Gegevens uit andere bronnen

geboorteNEST kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van geboorteNEST, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op geboorteNEST.

Op de geboorteNEST websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door geboorteNEST en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. geboorteNEST raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan geboorteNEST of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan geboorteNEST (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.
 

3. Verwerking van de persoonsgegevens door geboorteNEST
Persoonsgegevens worden door geboorteNEST voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, zoals het bestellen van producten en/of diensten alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen 

 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van geboorteNEST;

 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

 • De naleving van de op geboorteNEST van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
   

4. Delen van de persoonsgegevens door geboorteNEST

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van geboorteNEST wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat geboorteNEST uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. geboorteNEST zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.
 

5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die geboorteNEST van u verwerkt.

U heeft tevens recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de geboorteNEST dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met geboorteNEST via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)
 

6. Veiligheidsbeleid van geboorteNEST

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt geboorteNEST alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

geboorteNEST zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van geboorteNEST met betrekking tot deze gegevens en met de missie van geboorteNEST om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.


7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
geboorteNEST verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van geboorteNEST te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal geboorteNEST deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


8. Contactgegevens

geboorteNEST 

Driesstraat 18

9050 Ledeberg

Btw. Nr. BE0697.960.035

info@geboortenest.be

bottom of page